ONZE GEMEENTE - Algemene voorwaarden

1. Contactgegevens.
U bezoekt de website van de Verenging zonder Winstoogmerk Onze Gemeente, vereniging van het Belgisch recht onder het nummer vzw 2925/96 en waarvan de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.195.246, verschijnt.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in 6230 Pont-à-Celles, Rue du Village 76.
Onze e-mail correspondentie adres is: info@notrecommune.com

2. Omschrijvingen
De site : de internet site http://www.onzegemeente.com .
De gebruiker: de bestemmeling van de service of de consument in de zin van artikel 2 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij.
De VZW: De vereniging zonder winstoogmerk Onze Gemeente, zoals hierboven bepaald.

3. Priveleven
3.1
De verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot deze website zijn onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 omgezet in de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de bescherming van de fysieke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

3.2
Gedurende uw bezoek aan de site, wordt de volgende informatie bewaard:
  - Uw sector en uw I.P. adres;
  - Uw identificatiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
  - Uw e-mailadres indien u ons deze heeft laten kennen, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten
  of uw vragen betreffende deze site, door met ons contact te hebben opgenomen via e-mail, door toegang te hebben tot het besloten gedeelte van de
  site die een identificatie vereist, enz.;
  - Alle vrijwillig gegeven informatie (bijvoorbeeld door de toegang te hebben tot het besloten gedeelte van de site door middel van een identificatie,
  de informatie die op de site moeten verschijnen...).

3.3
Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan een andere organisatie of bedrijf, met uitzondering van de publicaties van advertenties zoals beschreven in punt 4 "verstrekte diensten".
Deze persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen met het oog op de eventuele vervolging die zouden moeten ingesteld in geval van misbruik of niet-naleving van de regels van het gebruik van de site.
Ze zullen nooit worden gebruikt voor "direct marketing" doeleinden.

3.4
De verantwoordelijke van de verwerking van de bestanden is de VZW Onze Gemeente, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Pierre Delferrière.

3.5
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, heeft u recht van toegang tot uw gegevens, alsmede het recht om deze te verbeteren, indien nodig, door via e-mail de verantwoordelijke van het bestand, te contacteren (zie punt 1 ).

4. Regels voor het gebruik
Door u in te schrijven op de site, tekent u uw akkoord met de volgende gedragsregels.

4.1
Bij elke verbinding met het besloten gedeelte van de website, gelden deze regels.

4.2
De login en het wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet overgedragen of gebruikt worden door derden.

4.3
De gebruiker is vrij om zijn registratie stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder redenen te geven.
Hiertoe zal vereniging alles in werk stellen, zodat de inschrijving van de gebruiker binnen 72 uur na het verzoek wordt verwijderd.

4.4
De gebruiker bevestigt door het versturen van zijn advertentie de juistheid van de inhoud. Alleen de gebruiker zal verantwoordelijk gesteld worden voor de directe en indirecte gevolgen van eventuele fouten die in de aankondiging gepubliceerd zouden worden zal zijn.
De gebruiker garandeert in die zin de VZW Onze Gemeente indien er juridische acties tegen de laatste zouden ondernomen worden.

4.5
De gebruiker verbindt zich ertoe om de advertentie in te trekken op het ogenblik dat deze verlopen is. De advertenties betreffende activiteiten, deze worden niet meer op de site gepubliceerd na de datum van het evenement.
Onderneemt de gebruiker de nodige stappen niet, dan kan de vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongemakken of schade die aan de gebruiker toegebracht zouden kunnen worden.

4.6
De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij aan de vereniging communiceert en verklaart dat er geen illegale inhoud zal publiceren en dat hij de wetgeving in toepassing zijnde op de auteursrechten zal naleven.

4.7
De gebruiker aanvaardt dat de publicatie van een advertentie op de website van de vereniging gepubliceerd wordt op papier, uitgegeven door derden, deze publicatie neemt de regels betreffende de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in acht, paragraaf 3 van deze voorwaarden, en dit overeenkomstig met hieronder beschreven paragraaf 5.

4.8
In geval van overtreding van deze algemene voorwaarden, behoudt de vereniging zich het recht haar diensten te schorsen en de gebruikersaccount op te heffen na aanmaning aan de gebruiker via e-mail. De vereniging behoudt in ieder geval ook de mogelijkheid om schadevordering of een oproeping in vrijwaring aan te vragen tegen de gebruiker die geen rekening houdt met deze voorwaarden.

4.9
In alle gevallen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.

5. Verstrekte diensten
De Vereniging zonder winstoogmerk Onze Gemeente heeft tot doel door middel van communicatie instrumenten, de plaatselijke, culturele, sport belevenissen enz. te bevorderen, om de burgers betreffende de gemeentelijke, regionale en soms nationale beslissingen te informeren, om de communicatie tussen burgers te vergemakkelijken, de gemeenteraadsleden te laten kennen en om de gemeenten een beetje gezelligheid en menselijke warmte terug te geven.
De website moet in de zin van mediasteun gezien worden en zodoende worden haar sociale doeleinden bereikt.
Publicatie in de verschillende categorieën van de site, is vrijblijvend.
Het plaatsen van een advertentie op de website echter, garandeert op geen enkele manier de publicatie op “papier support”.
De vereniging verzekert dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker op de site (registratie, login en wachtwoord gegevens) niet gepubliceerd zullen worden. Alleen de inhoud van de advertenties wordt weergegeven zoals deze verstrekt werd door de gebruiker via een in te vullen formulier voorzien op de site.
In geval van wijziging van deze gebruiksvoorwaarden, zal een e-mail naar de gebruiker worden gestuurd om hem hieromtrent in te lichten.
Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe gebruiksvoorwaarden, dan heeft de gebruiker het recht om zich binnen 7 dagen (inclusief wettige feestdagen) uit te schrijven van de diensten. Na dit tijdstip wordt geacht dat de nieuwe omstandigheden door de gebruiker geaccepteerd werden.